Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Altitude Services betreffende verkoop, verhuur en montage van kerst- en decoratieverlichting. Artikel 1:     Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Verkoper:         Altitude Services te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel Den Haag onder nummer 27256306.
Koper:             De wederpartij van verkoper, handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
Partijen:           Verkoper en koper gezamenlijk.
Producten:      De door verkoper verkochte goederen en/of diensten die onderwerp van de overeenkomst tussen verkoper en koper zijn.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst, die (al dan niet digitaal) tussen verkoper en koper tot stand komt, iedere aanvulling of wijziging daarop alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
 
ALGEMEEN
 
Artikel 2:     Toepasselijkheid van deze voorwaarden 


 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de verkoper, ter zake van de leveringen van producten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 


 2. Verwijst de koper bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
 3. De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst van c.q. met verkoper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
Artikel 3:     Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend.
 2. Indien koper aan verkoper gegevens verstrekt, mag verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn offerte en/of aanbieding hierop baseren. 
 3. De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten).
 4. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezegging door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
     
Artikel 4:     Uitvoering van de overeenkomst
 1. Indien een eventueel voorschot niet tijdig aan verkoper wordt voldaan, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan koper in rekening te brengen.
 2. Verkoper is gerechtigd de producten in verschillende fasen te leveren en het aldus geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de verkoper zijn verstrekt, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van de door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 5. De koper vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van koper en/of derden.
 
Artike 5:     Levering
 1. Levertijden opgegeven door verkoper zijn indicatief. Een opgegeven levertermijn is nimmer een fatale termijn en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen te worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 2. Levering geschiedt ‘ex works’ (af fabriek/winkel/magazijn/kantoor) van verkoper, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Op het moment dat de producten de fabriek/winkel/magazijn/kantoor van verkoper verlaten, gaat het risico van verlies of beschadiging van c.q. aan de producten over op koper.
 
Artikel 6:     Herroepingsrecht 
 1. Bij de aankoop van producten via de webshop bieden wij u mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgaaf van reden te ontbinden. Deze termijn start één dag na ontvangst van de producten.

 Wanneer u binnen deze termijn aangeeft dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, heeft u vervolgens nog 14 dagen de tijd om de producten retour te zenden. Wanneer de goederen ongebruikt, compleet en in originele en onbeschadigde verpakking geretourneerd zijn, storten wij het door u betaalde aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug op uw rekening.
 2. Op maat gemaakte producten komen niet voor het herroepingsrecht in aanmerking.
 
Artikel 7:     Prijzen
 en prijswijzigingen
 1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgave van de verkoper onder voorbehoud van prijswijziging. 


 2. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is de verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verkoper tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.
 3. De prijs die verkoper voor de door hem te leveren producten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de producten die in de overeenkomst is/zijn vermeld.
 4. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht verkoper niet tot het nakomen van een gedeelte van de overeenkomst tegen een pro rata berekend overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien verkoper met koper een vaste prijs is overeengekomen voor (één of meer) - eventueel doorlopende – toekomstige leveranties van producten, is verkoper gerechtigd tot tussentijdse verhoging van de prijs voor alle leveranties van producten die na aankondiging door verkoper van de betreffende prijsverhoging plaatsvinden. 
 
Artikel 8:     Betaling en incassokosten
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de overeenkomst / factuur gesteld. De op de bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt. 


 2. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de vervaldag tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. Verkoper heeft het recht, naar haar keuze, de door koper gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de vrijgevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Koper kan zich bij betaling niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Reclames van koper tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, die verkoper moet maken, voor rekening van koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op koper worden verhaald. Koper is over alle verschuldigde (incasso)kosten wettelijke handelsrente verschuldigd. 
 6. Verkoper is te allen tijde bevoegd van koper te verlangen dat hij op eerste verzoek zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper. Indien koper hiertoe niet overgaat is verkoper bevoegd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten. 
 7. Altitude Services biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door WINKELNAAM overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
 
Artikel 9:     Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door de verkoper geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, zolang de koper de op de levering hebbende, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.
 2. De door verkoper geleverde producten, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet worden (door)verkocht of anderszins worden vervreemd dan wel worden bewerkt of verwerkt in andere zaken. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 4. Indien de door verkoper te leveren producten bestemd zijn om te worden samengevoegd of vermengd met eigendom van derden of worden doorverkocht en verkoper hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend, is koper verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens onder voorbehoud van de eigendomsrechten te leveren en aan verkoper op eerste verzoek, zo nodig voordat levering aan de derde plaatsvindt, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die koper op deze derden heeft of zal krijgen en/of andere zekerheden te verstrekken.
 5. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen en dient koper - zo nodig - ontvangen penningen ter zake onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te voldoen aan verkoper.
 6. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen. 
 
Artikel 10:     Intellectueel eigendom
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele en industriële wet- en regelgeving.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, of (elektronische) bestanden inclusief alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom daarop, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld.
 
Artikel 11:     Garanties
 1. De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. De verkoper verleent 12 maanden garantie op alle door haar geleverde producten. Binnen de garantieperiode zullen voorkomende defecte ten gevolge van fabricagefouten of ondeugdelijk materiaal kosteloos worden gerepareerd dan wel gedeeltelijk of geheel worden of vervangen.
 3. Wil koper een (geslaagd) beroep kunnen doen op de garantie, dan dient verkoper in de gelegenheid te worden gesteld het product binnen een redelijke termijn van minimaal veertien (14) dagen ter plaatse te (doen) onderzoeken in de omstandigheden waarin het zich bevond toen het vermeende gebrek zich voordeed.
 4. Indien de te leveren producten niet voldoen aan de garantie uit lid 1 van dit artikel, en na het (eventuele) onderzoek door verkoper conform lid 3 van dit artikel, zal verkoper het product binnen redelijke termijn, naar keuze van verkoper, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de te vervangen product(en) aan verkoper te retourneren en de eigendom aan verkoper te verschaffen, indien en voor zover de eigendom niet reeds aan verkoper toekomt ingevolge het eigendomsvoorbehoud. 
 5. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor her/installatiekosten wanneer de verkochte producten niet door de verkoper zijn geïnstalleerd.
 6. De garantie geldt niet indien: 

 • de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door koper en/of door hem ingeschakelde derden.
 • normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
 • de koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
 • schade die is ontstaan na het be-/verwerken van het product, door het niet deugdelijk gebruik van het product, vandalisme, en schade ontstaan door toepassingsfouten, zoals trekkracht, onvoldoende trekontlasting, groei- en snoeischade en windschade.
 • de koper niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit. 

 
Artikel 12:     Verhuur en garantie
 1. De verkoper garandeert dat de verhuurde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken die dit normale gebruik verhinderen.
 2. Indien de verhuurde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek vervangen of zorgdragen voor herstel.
 3. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper wijzigingen heeft aangebracht dan wel tracht aan te brengen aan de zaak of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 
Artikel 13:     Annulering en teruggave verhuurde zaken bij einde huur
 1. In het geval de koper de verhuurovereenkomst vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde wenst te annuleren, is zij annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 50% van deovereengekomen huurprijs. Indien annulering plaatsvindt binnen 7 dagen vóór de overeengekomen aanvang van de huur, is de volledige huurprijs verschuldigd over de overeengekomen periode.
 2. Bij het einde van de huur is de koper gehouden het aldus gehuurde in oorspronkelijke staat,vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 3. Indien de koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft de verkoper het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de koper te verhalen.
 
Artikel 14:     Opschorting en ontbinding
 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (‘overmacht’).  
 2. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet (volledig) zal nakomen.;
 • koper verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding op deze grond, tenzij de uitvoering van de overeenkomst daardoor onredelijk is vertraagd waardoor niet langer van verkoper gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 2. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet (volledig) nakomt en verkoper de overeenkomst ontbindt, dan is verkoper niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper (uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming) wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van koper, de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op koper of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van verkoper op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Koper is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, mits koper de reeds gedane leveringen voldoet en de door annulering voor verkoper ontstane schade vergoedt. Onder schade wordt in ieder geval begrepen de door verkoper geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die verkoper reeds ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeschakelde derden en opslag. Deze kosten en schade worden op minimaal 50% van het betrokken offertebedrag c.q. factuurbedrag (waarop de annulering betrekking heeft) gefixeerd.
           
Artikel 15:     Aansprakelijkheid Altitude Services
 1. De verkoper is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag exclusief BTW.
 3. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. In geval van overmacht is de aansprakelijkheid van de verkoper uit welke hoofde dan ook uitgesloten.
 5. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan na het be-/verwerken van het product, door het niet deugdelijk gebruik van het product, vandalisme, en schade ontstaan door toepassingsfouten, zoals trekkracht, onvoldoende trekontlasting, groei- en snoeischade en windschade.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of diens werknemers. 
 
Artikel 16:     Vrijwaring
 1. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst schade lijden, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.
 2. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele  eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
   
Artikel 17:     Klachtenregeling met betrekken op aankopen in de webshop
 1. Altitude Services beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht aan te melden bij het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 18:     Toepasselijk recht 


 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 19:     Vindplaats van de voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel